Ενημέρωση

ΠΟΛ 1222/28.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1/04.01.2018)

12 Ιαν. 2018

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Τροποποίηση – συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν.

Περισσοτερα

Από 1.1.2018 τίθεται σε ισχύ ο φόρος διαμονής που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016.

Με την εν λόγω διάταξη εισάγεται από την 1.1.2018 φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα που λειτουργούν στο εσωτερικό της χώρας, ο οποίος βαρύνει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται το σχετικό φορολογικό στοιχείο. Ο φόρος επιβάλλεται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά το χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου και αποδίδεται από αυτές με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, ανεξάρτητα από το χρόνο εξόφλησής του. Ο φόρος ορίζεται ως πάγιο ποσό ανά δωμάτιο και ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, δια-μερίσματος ή ενιαίας κατοικίας, ανάλογα με την κατηγορία του καταλύματος, μειωμένο κατά το ήμισυ σε περίπτωση διημέρευσης.

Περισσοτερα

Άρθρο 55 ν.4509/2017 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

10 ΙΑΝ 2018

Με το άρθρο 55 του ν.4509/2017 εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο ασφάλισης για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
Αναφέρεται επίσης ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και του χρόνου ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων, καθώς και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων (από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και εφεξής).

Περισσοτερα

Ε11

8 Ιαν. 2018

Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας

Περισσοτερα

ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/04.01.2018

6 Ιαν. 2018

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
•• Αφορά χρέη ( προς δημόσιο & τράπεζες ) από 20.000 έως 50.000 €.

•• Οι αιτήσεις ρύθμισης υποβάλλονται στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

•• Απορρίπτονται εξ αρχής όσοι έχουν περιουσία 25 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή.

•• Το EBITDA και η βιωσιμότητα υπολογίζονται με τυποποιημένο τρόπο.

•• Για τον υπολογισμό των δόσεων, σημαντικό ρόλο παίζει η δυνατότητα αποπληρωμής.

Περισσοτερα

Υπ. Εργασίας Αριθμ. οικ. 62134/4100/2017

6 Ιαν. 2018

Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.

Περισσοτερα

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017

6 Νοεμ. 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΜΕΧΡΙ 11.3.2018

Περισσοτερα

Αρθρο 53.- Νόμος 4389/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

29 Δεκ. 2017

Φόρος διαμονής

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1223/2017

29 Δεκ. 2017

Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.

Περισσοτερα

Αναλυτικά η νέα ρύθμιση σε έως και 120 δόσεις για οφειλές ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία

28 ΔΕΚ 2017

Σύμφωνα με την απόφαση που αποκαλύπτει η Εφημερίδα «Καθημερινή», στη διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους. Επίσης, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες