Ενημέρωση

ΕΦΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/04.01.2018

6 Ιαν. 2018

Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
•• Αφορά χρέη ( προς δημόσιο & τράπεζες ) από 20.000 έως 50.000 €.

•• Οι αιτήσεις ρύθμισης υποβάλλονται στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

•• Απορρίπτονται εξ αρχής όσοι έχουν περιουσία 25 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή.

•• Το EBITDA και η βιωσιμότητα υπολογίζονται με τυποποιημένο τρόπο.

•• Για τον υπολογισμό των δόσεων, σημαντικό ρόλο παίζει η δυνατότητα αποπληρωμής.

Περισσοτερα

Υπ. Εργασίας Αριθμ. οικ. 62134/4100/2017

6 Ιαν. 2018

Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.

Περισσοτερα

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017

6 Νοεμ. 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΜΕΧΡΙ 11.3.2018

Περισσοτερα

Αρθρο 53.- Νόμος 4389/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

29 Δεκ. 2017

Φόρος διαμονής

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1223/2017

29 Δεκ. 2017

Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.

Περισσοτερα

Αναλυτικά η νέα ρύθμιση σε έως και 120 δόσεις για οφειλές ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία

28 ΔΕΚ 2017

Σύμφωνα με την απόφαση που αποκαλύπτει η Εφημερίδα «Καθημερινή», στη διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους. Επίσης, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1208/2017

20 Δεκ. 2017

Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1181829 ΕΞ 2017/5.12.2017 (Β'4314) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1211/2017

20 Δεκ. 2017

Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1.1.2018

Περισσοτερα

ΠΟΛ.1196/2017

8 Δεκ. 2017

Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988(ΦΕΚ 497Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338Β) .

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΥΣΗΣ: Μέχρι 28.2.2018 (πίνακας Α)
Μέχρι 31.5.2018 (πίνακας Β)

Περισσοτερα

ΠΟΛ. 1201/6.12.2017

6 Δεκ. 2017

Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 και του ν. 4174/2013...

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες