Ενημέρωση

Αρθρο 129

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 129

Στην περίπτωση Δ΄ της παραγράφου 1 του  άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (A΄ 115) προστίθεται υποπερίπτωση ζζ΄ ως εξής:
«ζζ. Οι περιστασιακά απασχολούμενοι στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα και δεν απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλη εταιρείας».

Συνημμένα αρχεία

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες