Ενημέρωση

Νόμος 5073/2023

2 Ιαν. 2024

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5073
(ΦΕΚ Α' 204/11-12-2023)


Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Περισσοτερα

Α.1090/2022

11 Ιουλ. 2022

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β' 2470) και άλλες ρυθμίσεις

Περισσοτερα

64597/03-09-2021

3 Σεπτ. 2021

Οδηγίες για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Α' «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (άρθρα 55-67) του μέρους IV του Ν. 4808/2021 (Α'101)

Περισσοτερα

Πρόστιμα ΜΥΦ έτους 2014

29 Δεκ. 2020

Άρθρο 56
Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.)

Περισσοτερα

49989/1266/4-12-2020

4 Δεκ. 2020

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο

Περισσοτερα

49250/2712/30.11.2020

30 Νοεμβ. 2020

Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19

Περισσοτερα


Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020

27 Νοεμβ. 2020

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

Περισσοτερα

48690/1476/25-11-2020

25 Νοεμβ. 2020

Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α' 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας, για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας.

Περισσοτερα

48713/1232/26-11-2020

26 Νοεμβ. 2020

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο.

Περισσοτερα

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες