Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης εταιρίας ΚΡΙΚΗΣ CONSULTING ΜΟΝ. ΕΠΕ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Η εταιρία ΚΡΙΚΗΣ CONSULTING ΜΟΝ. ΕΠΕ , έχοντας ως στόχο να προστατεύσει και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των πελατών της, έχει θέσει μέχρι σήμερα σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες, κανόνες και διαδικασίες, που σχεδιάσθηκαν ώστε να εξασφαλίσουν πλήρη συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.

Ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ» ή «Κανονισμός»), αποτελούν μία εξέλιξη των δράσεων, που ήδη λάμβαναν χώρα έως σήμερα, δεδομένου ότι η διαφύλαξη της ιδιωτικότητας των πελατών μας αποτελούσε και αποτελεί πρωταρχική μας προτεραιότητα. Έχουμε προβεί στην ολοκληρωμένη σχεδίαση Προγράμματος Συμμόρφωσης με το ΓΚΠΔ με αποκλειστικό σκοπό την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον νέο αυτόν κανονισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο [email protected].

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες