Ενημέρωση

Αρθρο 53. Καταχώριση της ετήσιας κανονικής άδειας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

20 Μαίου 2019

Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 53

1. Η παράγραφο 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α΄ 229) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) O εργοδότης αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τη χορήγηση της άδειας έως και μία (1) ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της.
β) Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της περίπτωσης α΄ επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).
γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1.

Συνημμένα αρχεία

30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες