Ενημέρωση

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 50.000,00€, ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΕΩΣ 31.12.2016

7 Φεβ. 2018

(ΒΑΣΕΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ)

- Προβλέπονται 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 €.

- Το δημόσιο προτείνει λύσεις ρύθμισης, μετά από ηλεκτρονική αίτηση του οφειλέτη. H αίτηση θα συνοδεύεται από τουλάχιστον 11 δικαιολογητικά όπως : Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί μη λύσης εταιρείας, οικονομικές καταστάσεις τελευταίων 5 ετών, πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων και άλλα που αναφέρονται στο άρθρο 3 της ΠΟΛ 1223.

-  Κριτήρια επιλεξιμότητας :

1. Οφειλέτης με απλογραφικά βιβλία, κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης .

2. Οφειλέτης με διπλογραφικά βιβλία, για να υπαχθεί πρέπει σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις:

α) Να έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή

β) Να έχει θετική καθαρή θέση (equity).

- Στην παρούσα εξωδικαστική ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν :

Α) Οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές ( τράπεζες, δημόσιο, ΕΦΚΑ, κλπ ) έως 20.000 ευρώ       και

Β) Οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλές προς το δημόσιο, υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών.

-  Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:

Α) Οφειλές που ήδη ρυθμίστηκαν με δικαστική απόφαση ή συμβιβασμό  και

Β) Οφειλές που αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, σχετικών με σύσταση αφορολόγητων αποθεματικών.

-  Επιπλέον εξαιρέσεις  ( Αναφέρονται διεξοδικά στο άρθρο 2 του νόμου 4469 / 2017 ):

- Βασικά κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση είναι, το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία των περιουσιακών στοιχείων.

 

Η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης λειτουργεί στο www.keyd.gov.gr

 

* Αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού, υποβάλλεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

* Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 31.12.2018

* Ρυθμίζονται και οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, συνολικού ύψους έως 50.000 € ( έως και 31.12.2016 ).

* Για συνολικές οφειλές άνω των 50.000 ευρώ, μπορεί να υποβληθεί αίτηση, αφού πρώτα καταβληθεί το ποσό που υπερβαίνει τις 50.000.

* Αναμένονται υπ. αποφάσεις για ρύθμιση οφειλών ύψους άνω των 50.000 €.

*  Οφειλές προς το τ.ΕΤΑΑ θα ρυθμίζονται μετά τις 19 Μαρτίου.

* Οφειλές προς τ.ΟΓΑ θα ρυθμίζονται από τον Μάϊο και μετά.

*  Οφειλέτες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους, μπορούν να κάνουν αίτηση ρύθμισης, αφού κάνουν εκ νέου έναρξη εργασιών ( και έχουν τις λοιπές προϋποθέσεις για ρύθμιση ).

* Οι μπλοκάκηδες μπορούν να ρυθμίσουν, αν το εισόδημά τους είναι από επιχειρηματική δραστηριότητα  σύμφωνα με το άρθρα 21 & 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013).

* Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, αναφέρονται στο www.keyd.gov.gr

 

Ευεργετήματα της ρύθμισης

  • Δεν υπολογίζονται τόκοι και προσαυξήσεις, από την ημερομηνία υπαγωγής.
  • Χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας.
  • Αναστέλλεται η ποινική δίωξη.
  • Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων.

 

Συνημμένα αρχεία

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις & ΠΟΛ. 1223/29.12.2017
30 χρόνια εμπειρία
500+ Πελάτες
20 Συνεργάτες