Logo

Φορολογικές Δηλώσεις

- Είστε μισθωτός ή συνταξιούχος;
- Κουραστήκατε να περιμένετε σε ουρές της εφορίας;
- Αναρωτιέστε για τις αλλαγές στο σύστημα;

 


Υποβάλουμε τη φορολογική σας δήλωση και άμεσα παραλαμβάνετε αντίγραφο της δήλωσης και του εκκαθαριστικού σας σημειώματος!


Κλικ εδώ για τη φορολογική σας δήλωση >>

 

Νέα

Μετατροπέας Νομισμάτων

Μετατροπή 

Σε

  

Υπολογιστής Δανείου


Ύψος δανείου:

(Χρήση . για δεκαδικά)
Διάρκεια:
χρόνια
Επιτόκιο:
%
Μηνιαία Δόση:
EUR
Ποσό πληρωμής:
EUR
Νέα και Ειδήσεις
Κυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα
Πέμπτη, 10 Ιούλιος 2014 05:36
PDF Εκτύπωση E-mail

Κάποτε, με το ΝΔ 400/1970 περί Ιδιωτική Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως, καθιερώθηκαν ποινές για τους ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 3 του άρθρου 120, όπως προστέθηκε με το άρθρο 68 Ν.3746/2009, ΦΕΚ Α 27/16.2.2009, όριζε ότι:

«Ανεξαρτήτως της εφαρμογής των οικείων ποινικών διατάξεων του παρόντος διατάγματος και με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο ύψους μέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παραβαίνει τις διατάξεις της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας, της περί υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων συμπεριλαμβανομένης. 

 
Ενημερωτικό για τις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματικών
Παρασκευή, 11 Απρίλιος 2014 16:33
PDF Εκτύπωση E-mail

Στις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός με αιτιολογία παρακράτηση 20% και χωρίς παρακράτηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 83 § 2 του Ν. 2238/1994 και της ΠΟΛ 1039 άρθρο 7 § 1:

«Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος έχουν υποχρέωση να χορηγούν βεβαίωση στην οποία να αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και τον φόρο που παρακρατήθηκε».

Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.

. 3986/2011 άρθρο 29 § 5 ΠΟΛ  1049/11-2-2014 άρθρο 1 § 5)

 

ΠΟΛ 1049/11-2-2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  5

5. Εργοδότες υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης που καταβάλλουν εισόδημα για μισθωτή εργασία σε εργαζόμενους ή υπαλλήλους τους, έχουν την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής ακόμα και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδοση. Ειδικά στην περίπτωση που οι υπόχρεοι εργοδότες παύουν να απασχολούν προσωπικό, υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση και να συμπληρώνουν την ειδική ένδειξη που αναγράφεται επί του εντύπου, προκειμένου να μην εκδοθεί πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

ΝΟΜΟΣ 3986 ΑΡΘΡΟ 29 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

5.α) Η εισφορά που επιβάλλεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, αντίστοιχα. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου ποσού, παρέχεται έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%). β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται αυτή. Για τους έγγαμους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., η οφειλή για εισφορά που αναλογεί στα εισοδήματά τους βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την καταβολή της εισφοράς, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας. γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται η ειδικότερη διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ΠΟΛ 1039 ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Ν. 2238/1994 . Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28η Μαρτίου 2014.

ΝΟΜΟΣ 2238/94 ΑΡΘΡΟ 83 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2.Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του οικείου οικονομικού έτους. Ειδικά για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 έως και 2014 στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται και τα παρακρατούμενα ποσά της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α' 152).

 
Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος: Η καταβολή του ασφαλιστρου προϋπόθεση για την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης
Τετάρτη, 09 Απρίλιος 2014 13:30
PDF Εκτύπωση E-mail

Αγαπητοί ασφαλισμένοι,

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος επιθυμεί να σας ενημερώσει για μια σημαντική αλλαγή στους κανόνες πληρωμής ασφαλίστρων σε σχέση με την ισχύ των ασφαλιστικών σας συμβολαίων.

Ο νέος κανόνας προβλέπει καταβολή του ασφαλίστρου πριν από την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης. Αφορά όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες με έδρα στην Ελλάδα και προβλέπεται ρητά στο άρθρο 8 παρ. 2 της Πράξης με αριθμό 30/2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι επιφορτισμένη από το νόμο με την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα.

 
Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις
Τετάρτη, 02 Απρίλιος 2014 06:59
PDF Εκτύπωση E-mail

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1052367 ΕΞ 27.3.2014 
Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ: Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

 
Παρακράτηση φόρου 20% βάσει των νέων διατάξεων του ν. 4172/2013
Τετάρτη, 02 Απρίλιος 2014 06:51
PDF Εκτύπωση E-mail

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1042014 ΕΞ 27.3.2014 
Παρακράτηση φόρου 20% βάσει των νέων διατάξεων του ν. 4172/2013 
Αρ. πρωτ.: 1042014 ΕΞ 27.3.2014
Αθήνα, 27/03/2014
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’

Θέμα: Παρακράτηση φόρου 20% βάσει των νέων διατάξεων του ν. 4172/2013

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματος σας υπ΄ αριθμ. .......... που υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες. 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 5 από 31