Logo

Φορολογικές Δηλώσεις

- Είστε μισθωτός ή συνταξιούχος;
- Κουραστήκατε να περιμένετε σε ουρές της εφορίας;
- Αναρωτιέστε για τις αλλαγές στο σύστημα;

 


Υποβάλουμε τη φορολογική σας δήλωση και άμεσα παραλαμβάνετε αντίγραφο της δήλωσης και του εκκαθαριστικού σας σημειώματος!


Κλικ εδώ για τη φορολογική σας δήλωση >>

 

Νέα

Μετατροπέας Νομισμάτων

Μετατροπή 

Σε

  

Υπολογιστής Δανείου


Ύψος δανείου:

(Χρήση . για δεκαδικά)
Διάρκεια:
χρόνια
Επιτόκιο:
%
Μηνιαία Δόση:
EUR
Ποσό πληρωμής:
EUR
Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ελεύθερων επαγγελματιών
Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2016 06:50
PDF Εκτύπωση E-mail

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1041188 ΕΞ 2016 /1005/16.3.2016

Κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ελεύθερων επαγγελματιών

Αθήνα 16/03/2016

Αριθ.Πρωτ:ΑΤΚΕ 1041188 ΕΞ 2016 /1005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2

Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Α. Χατζαλή

Τηλέφωνο : 2103224878

FAX: 2103235135

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

 

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Υπουργών

Εργασίας, Κοινων. Ασφάλισης και Κοιν/κής Αλληλεγγύης

Σταδίου 27

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Νίκης 5-7, 10180

2. Βουλευτές κ.κ. Χ. Κατσώτη, Σ. Βαρδαλή, Ν. Καραθανασόπουλο, Μ. Συντυχάκη

Δια της Βουλής των Ελλήνων

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ.3113/12-2-2016 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 3113/12-2-2016 ερώτησης που κατέθεσαν οι ως άνω βουλευτές , σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύουν και του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 4174/2013, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη όλων των ληξιπροθέσμων σε αυτήν οφειλών, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσής τους, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο αναγκαστικά μέτρα (κατάσχεση ακινήτων, κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων του εν γένει στα χέρια τρίτων καθώς και στα χέρια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2915/2001 και των άρθρων 30, 30Α και 30β του ΚΕΔΕ), κατά των οφειλετών και των συνυποχρέων για το καθυστερούμενο μέρος του χρέους είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του για τη διακοπή της παραγραφής τους και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Με την ολοκλήρωση της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου  επέρχεται αυτοδικαίως αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεθείσης χρηματικής απαίτησης στο κατασχόν Δημόσιο, το οποίο πλέον καθίσταται δικαιούχος του συνόλου αυτής. Η κατάσχεση δεν αίρεται πριν την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους, για το οποίο αυτή επιβλήθηκε.

Επίσης, με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνδυασμό με την αριθμ. Δ6Α 1054391 ΕΞ 2014/1.4.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη να περιορίσει με αιτιολογημένη Απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΠΟΛ.1092/3.4.2014 εγκύκλιο της Διοίκησης.

Επίσης, με την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Β. Όσον αφορά τα θέματα άμεσης φορολογίας σας επισημαίνουμε ότι αυτά ενδέχεται να εξεταστούν στα πλαίσια μελλοντικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων και πάντοτε λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών αναγκών της χώρας, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο αυτό.

Γ. Στα Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας, Κοιν/κής Ασφάλισης και Κοιν/κής Αλληλεγγύης κοινοποιούμε το παρόν με αντίγραφο της ως άνω ερώτησης για τις δικές τους ενέργειες.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ