Φορολογικές Δηλώσεις Θεσσαλονίκη

Φορολογικές Δηλώσεις στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

  • Παλιό αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
  • Κλειδάριθμος από Δ.Ο.Υ.
  • Ταυτότητα σε περίπτωση αλλαγής, θα χρειαστεί επικυρωμένο αντίγραφο για μεταβολή στο μητρώο της εφορίας
  • Βεβαίωση αποδοχών για εργαζόμενο
  • Βεβαίωση αποδοχών για συνταξιούχο
  • Βεβαίωση αναπηρίας (πρωτότυπο) για ίδιους, συζύγους ή προστατευόμενα μέλη από αρμόδιο φορέα
  • Για τους αγρότες αντίγραφο καταβολής εξισωτικών αποζημιώσεων
  • Αποδείξεις πληρωμής ενοικίου ή υπεύθυνη δήλωση με πλήρη στοιχεία πληρωμής ποσού και στοιχεία του εκμισθωτή
  • Αποδείξεις είσπραξης ενοικίου
  • Λογαριασμοί ΔΕΗ μηδενικών λογαριασμών ή διακοπή ρευματοδότησης για ακίνητα που νοικιάζονται και είναι κενά
  • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ για όλες τις κατοικίες
  • Πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων
  • Αγορές περιουσιακών στοιχείων
  • Γονικές παροχές – Δωρεές ακινήτων
  • Αγορές μεταφορικών μέσων (Ι.Χ.Ε. , μηχανής), θα χρειαστεί η  Υπεύθυνη Δήλωση και το τιμολόγιο αγοράς, σε περίπτωση αγοράς με δάνειο θα χρειαστεί σύμβαση δανείου και πινάκιο δόσεων ή βεβαίωση αποπληρωμών δόσεων από την τράπεζα
  • Αγορά ή πώληση σκάφους ( θα χρειαστεί συμφωνητικό πώλησης από λιμεναρχείο και η νέα άδεια πλόων)
  • Βεβαιώσεις ακινησίας για Ι.Χ.Ε και σκάφη
  • Αντίγραφο τράπεζας για δάνεια καταναλωτικά
  • Αντίγραφο τράπεζας για πιστωτικές κάρτες
  • Βεβαιώσεις τόκων δανείων α’ κατοικίας
  • Τόκοι τραπεζών– ομόλογα – μετοχές – μερίσματα (βεβαίωση)
  • Καταθέσεις στο εξωτερικό και ακίνητα
  • ΑΜΚΑ και ΑΦΜ παιδιών
  • Εφόσον φιλοξενούνται άτομα, το ΑΦΜ τους
  • Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΟΑΕΕ
  • Αποδείξεις ιατρικών και νοσοκομειακών εξόδων
  • Αποδείξεις φροντιστηρίων
  • Βεβαίωση πληρωμών ασφαλιστηρίων ζωής
  • Δαπάνη εγκατάστασης φυσικού αερίου
  • Αποδείξεις δαπανών
  • Δαπάνη διατροφής που κατέβαλε ο ένας σύζυγος στον άλλον
  • Βεβαιώσεις σπουδών παιδιών καθώς και τα έξοδα ενοικίου (στοιχεία ακινήτου – ιδιοκτήτη κλπ)

  Ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ για παράταση δηλώσεων Φυσικών προσώπων

  Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ΚΦΕ (φυσικά πρόσωπα), παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου ως εξής: 

  Για τα ψηφία: 1 και 2 έως και την 22η Ιουλίου 2013, 
  για ψηφία: 3 και 4 έως και την 29η Ιουλίου 2013, 
  για τα ψηφία: 5 και 6 έως και την 5η Αυγούστου 2013, 
  για τα ψηφία: 7 και 8 έως και την 12η Αυγούστου 2013, 
  για το ψηφίο: 9 έως και την 26η Αυγούστου 2013
  και για το ψηφίο: 0 έως και την 30η Αυγούστου 2013.

  Φορολογική Δήλωση Θεσσαλονίκη